Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web sodocasino-vn.click. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web sodocasino-vn.click và nội dung trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, logo, biểu tượng và thiết kế giao diện) được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu theo giấy phép.

Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, bán, chuyển giao, công bố công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng trang web sodocasino-vn.click, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

  • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi theo yêu cầu hoặc tự nguyện.
  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ cho bạn, liên hệ với bạn và cung cấp thông tin quảng cáo và tiếp thị.
  • Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp lý.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn.

  • Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ với người khác.
  • Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập của mình ngoại trừ khi cần thiết cho mục đích xác thực và bảo mật.